Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sunndal VGS > Reglar > Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing ved Sunndal vidaregåande skole

" En person er mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer" (Olweus 1992)

1 Systematiske tiltak som kan avdekke mobbing

1.1 Undersøkelser på basis-/undervisningsgruppenivå

Målsetting: Avdekke mobbing, mistrivsel og andre negative forhold i gruppa. Fokus også på det å avdekke positive forhold som kan videreutvikles.

Tiltak: En enkel kartlegging ved hjelp av Elevinspektørene. Samtale i gruppa om temaet. Nærmere undersøkelser hvis det blir avdekket mobbing, mistrivsel eller andre negative forhold.

Ansvar: Kontaktlærer

1.2 Undersøkelser på avdelings- og/eller skolenivå

Målsetting: Avdekke mobbing eller mistrivsel på avdelings- og/eller skolenivå. Fokus også på det å avdekke positive forhold som kan videreutvikles.

Tiltak: Kartlegging ved hjelp av Elevinspektørene.

Resultatene presenteres for skoleledelsen, avdelinger og elevråd. Det blir arbeidet videre med resultatene i den enkelte basisgruppe/klasse. Nærmere undersøkelser hvis det blir avdekket mobbing, mistrivsel eller andre negative forhold.

Ansvar: Skoleledelse

2 Sikre beredskap for handtering av mobbing

Målsetting: Sikre beredskap for handtering av mobbing som tilsier rask og mest mulig riktig inngripen dersom mobbing blir avdekket.

Tiltak: Skoleledelse og rådgiver skal ha kompetanse i det å handtere mobbesaker. Dette innebærer bla ferdigheter i konfrontasjonsteknikk og teknikker for løsningsfokuserte samtaler.

Ansvar: Skoleledelsen

3 Rutiner for intervensjon ved kunnskap eller mistanke om mobbing

3.1 Grip inn

Hvis en ansatt i skolen oppdager, får vite om eller har mistanke om mobbing eller andre former for krenkende handlinger, skal vedkommende straks melde fra til kontaktlærer. Dersom det er nødvendig og mulig, skal det gripes direkte inn overfor de to involverte partene.

Direkte inngripen kan være en markering overfor eleven(e) av at krenkende utsagn eller handlinger ikke er akseptert ved skolen. Spør hvilken gruppe/klasse eleven(e) tilhører, og informer om at det vil bli gitt beskjed om hendelsen til kontaktlærer.

Ved større konflikter eller alvorlige tilfeller av mobbing, skal også skoleledelse, eventuelt også rådgiver, kontaktes i tillegg til kontaktlæreren.

Ansvar: Hver enkelt ansatt

3.2 Samtale

Kontaktlæreren må gjennom samtaler med den som blir mobbet, finne ut om saken er løst ved hjelp av direkte inngripen, eller om det er nødvendig med oppfølging.

Ansvar: Kontaktlærer

3.3 Oppfølging

Kontaktlærer informerer avdelingsleder om samtalen.

Videre oppfølging vurderes av avdelingsleder.

Er problemet så stort og sammensatt at det ikke lar seg løse av skolens egne ansatte, skal skolens hjelpetjenester bli kontaktet (helsetjeneste/PP-tjeneste).

Ansvar: Skoleledelsen