Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sunndal VGS > Reglar > Mot rasisme og diskriminering

Mot rasisme og diskriminering

VISJON:
Ved å sette søkelyset på "Det fleirkulturelle" Sunndal, ønskjer vi å få fram det kulturelle mangfaldet vi har i Sunndal.
Vi ønskjer at menneske med ulik kulturbakgrunn skal kunne møtast for å bli kjend med kvarandre og få kunnskap om kvarandres kultur og bakgrunn. På den måten håper vi å kunne skape ei motvekt mot rasistiske strømningar som vi ser i samfunnet i dag.
Vi ønskjer å gjere Sunndal til eit godt samfunn å bu i for alle menneske, uansett hudfarge, religion, rase og nasjonalitet.

ARBEIDET ETTER
BENJAMINPRISEN 2002

Tildelinga av Benjaminprisen 2002 til Sunndal vidaregåande skole har vore til stor inspirasjon i arbeidet for eit godt fleirkulturelt lokalsamfunn i Sunndal.

2004

ARBEIDET ETTER BENJAMINPRISEN
SKOLEÅRET 2004-2005

Arbeidet for eit fleirkulturelt samfunn og mot rasisme heldt fram etter same modell som tidlegare. Allereie i august reiste 35 elevar og 3 lærarar på tematur med «Hvite Busser til Auschwitz». I oktober månad vart elevkontaktordninga etablert på nytt. Erfaringane frå tidlegare år har vist at det er nødvendig å etablere gruppene på nytt kvar haust, fordi nokre elevar avsluttar skolegangen og nye kjem til. Dette skoleåret etablerte vi grupper av norske og utanlandske elevar, med omlag 6 elevar pr.gruppe. Hensikten var å auke talet på aktive elevar og å stimulere til sosiale aktivitetar i ei litt større gruppe. I alt deltok omlag 80 elevar i denne aktiviteten. Jentegruppene ser ut til å ha vore mest aktive og desse tok, i samarbeid med Fleirkulturelt Forum, initiativ til starte opp jentekveldar i ungdomssenterets lokale.

«Internasjonale veke» vart gjennomført etter tradisjonell modell 27.og 28. oktober . Som tidlegare år hadde skolen eit svært godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnarar i kommunen. Elevane besøkte Sunndal Asylsøkarmottak, Internasjonal skole, kommunens flyktingeteneste, heimen til innvandrarungdom som er elevar på skolen og laga fleirkulturell mat til felles lunsj i skolens kantine.Skolen hadde også besøk av flyktningar frå Somalia, arrangerte «internasjonal frokost» og felles ballturnering for alle deltakarar i Sunndal Sportshall. Skolens internasjonale veke vart avslutta med deltaking i OD 29. oktober 2004.

10.november markerte Sunndal vidaregåande skole «Krystallnatta» . Denne dagen fekk skolen besøk av Marit Hermansen. Elevkontaktane ved skolen deltok på felles lunsj saman med Marit Hermansen i Sunndal Kulturhus. Det vart lagt ned blomster ved bysta av Benjamin Hermansen . Alle skolens elevar, 10.klasse ved Sunndal ungdomsskole og Internasjonal skole deltok i fleirkulturelt tog til Sunndal Kulturhus der Marit Hermansen heldt foredrag om vegen vidare i arbeidet mot diskriminering og rasisme. Eit sjeldant sterkt møte for elevar og lærarar. Marit Hermansen deltok også på Hydro Aluminium Sunndals jubileumsforestilling «Kraft».

2003

Fjorårets arbeid la vekt på å skape møtearener for innvandrarar/flyktningar og nordmenn, og det arbeidet har vi halde fram med. Det er særleg ungdomsgruppene vi prioriterer, men slik når vi og ein del av dei vaksne med innvandrarbakgrunn.

Etter pristildelinga i fjor er dette arbeidet gjort:

· Skolering i "Flyktningeguide-arbeidet". Vi hadde besøk frå Møre og Romsdal Røde Kors og fekk informasjon om korleis Røde Kors driv denne aktiviteten i Ålesundsområdet. Elevar og representantar for samarbeidspartnarane våre deltok. Siktemålet var å få i gang noko tilsvarande i Sunndal kommune og ved eigen vidaregåande skole.

· Deltaking i stort arrangement/uteparty ved Sunndal Asylsøkarmottak 20. juni. Eit samla personale ved vidaregåande skole deltok, og hadde dette som si avslutning av skoleåret.

· Deltaking i Sunndal Kulturfestivals fleirkulturelle telt med vekt på underhaldning og mattradisjonar.

· Internasjonal veke i oktober 2003. Arrangementa denne veka var lagt opp etter samme mal som sist haust, (sjå skolens heimeside) men med nokre tillegg. Veka vart innleidd med deltaking i den landsomfattande innsamlingsaksjonen for Redd Barna. Klasse 2 AF1 tok på seg ansvaret som kommunal komite for innsamlingsaksjonen og gjorde eit svært godt arbeid. Vidare hadde vi besøk frå fylkeskomiteen for OD med gjester frå Sri Lanka. Alle klassar deltok i førebuingsarbeidet med OD-tema. Tirsdag, onsdag og torsdag i denne veka deltok alle elevar ved Sunndal vidaregåande skole, Sunndal Internasjonale skole og Sunndal ungdomsskole i ei stor markering med svært mange "besøksstasjonar". Alle deltok i felles opning i kommunens kulturhus, der mellom anna gruppa Briskeby kom innom på besøk. Vidare besøkte vi (elevar og lærarar) Sunndal Asylsøkarmottak, Sunndal Folkebibliotek, foreldrelause innvandrarungdommar med fosterheim i Sunndal, Fleirkulturell kafe i ungdomsskolens kantine, matlaging på skolekjøkkenet ved begge skolar, russiske biletkunst og lappeteknikk og afghansk skreddararbeid. Nokre flyktningar fortalde si eiga livshistorie for elevane. Skolens årlege tematur med "Hvite busser" vart presentert av elevar i avgangsklassane som nettopp hadde komme tilbake frå reise. Veka vart avslutta med felles samling i kommunens sportshall, der svært mange nasjonalitetar med bustad i Sunndal, deltok.

For tida arbeider vi med å få til ei elev-kontaktordning ved skolen. Dette skjer samtidig med at Sunndal Frivilligheitssentral prøvar å få igang flyktninge-guideordning (etter "kronerullingsprinsippet") for vaksne innvandrarar. Skolens satsing er først og fremst retta mot skolens eigne elevar med innvandrarbakgrunn. Vi tek sikte på å starte opp like over nyttår. Tiltaket skal ikkje vere for omfattande, men heller vere retta mot å få norske og utanlandske ungdommar til å møtest på elles naturlege arenaer i lokalsamfunnet.

Som sagt i innleiinga var tildelinga av Benjaminprisen til stor inspirasjon for det arbeidet vi har og skal drive i eige lokalmiljø. Vi ser at arbeid mot rasisme og diskriminering er eit arbeid som både er vanskeleg og energikrevande, men som gir meining gjennom det vesle ein lykkast med.Vi reknar ikkje med å kunne avslutte arbeidet i overskueleg framtid. Det at fleire samarbeidspartnarar ønskjer å bli med, Sunndal ungdomsskole og Sunndal Folkebibliotek er ny av året, er både motiverande og godt. Vi trur vi held på med noko det kan vere gagn i.

Vi ønskjer årets Benjaminprisvinnar lykke til, og ser gjerne at vi kan opprette kontakt med andre i det vidare arbeidet.

Benjaminprisen 2002

Regjeringa tildelte Sunndal vidaregåande skole Benjaminprisen for skolen sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Rektor Jan Ove Løkens tale ved utdelingen av Benjamin-prisen for 2002

Statsminister, statsråd og representanter for Læringssenteret: Takk for Benjamin-prisen. Takk for heder, takk for kunstverk og takk for penger. Men aller mest takk for god inspirasjon til videre arbeid!

Når Sunndal vidaregåande skole valgte å engasjere seg sterkt i antirasistisk arbeid i 2002, ligger det to årsaksforklaringer i bunnen:
1) Læreplanverket og opplæringslov gir oss mange gode formuleringer som forplikter skoler til å arbeide med likeverd blant mennesker uansett rase, religion eller kjønn.
2) Møre og Romsdal fylkeskommune som er eiere av Sunndal vgs, forventer at de videregående skolene tar del i utviklingen av de lokalsamfunnene skolen er en del av.

Sunndal vgs er engasjert på flere ulike områder når det gjelder utvikling av sunndalsregionen. Men i 2002 har nok det antirasistiske arbeidet vært sterkt framtredende.

Konflikter mellom personer fra ulike kulturer skjer ikke bare i Oslo, det skjer over alt der ulike kulturer møtes, også på Sunndalsøra.

I den regionen vår skole ligger og i skolens nærområdet var det flere hendelser høsten 2001 som gjorde at vi valgte å gjøre en ekstra innsats for å motvirke fremmedfrykt. Det var et tydelig behov for å snu en negativ utvikling.

På et møte i skolens ledergruppe i november 2001, besluttet vi å starte et arbeid for å bedre forholdene mellom ungdommer i Sunndal med bakgrunn fra ulike kulturer.
For å gjøre en vri på statsråden Clemets Peer Gynt sitat for en tid tilbake: "Tenke det, ønske det, ville det med ? men å gjøre det, -- ja det ville vi?.

Vi oppnevnte en gruppe på to lærere og to elever som fikk følgende mandat: I løpet av 1. kvartal 2002 skal det gjennomføres minst ett forebyggende tiltak ved Sunndal vgs. Gruppa skal planlegge tiltaket og sørge for at det blir gjennomført.

Samtidig var vi nok ikke de eneste som så at noe måtte gjøres. I januar 2002 møttes representanter fra ulike etater i Sunndal kommune, kommunens to ordførere (den voksne ordførere og ordføreren i ungdommens kommunestyre), Frivillighetssentralen, PPT, Sunndal Asylsøkermottak og mindre mottak for unge foreldreløse flyktninger, politi og Sunndal vgs. Vi drøftet situasjonen og ulike tiltak, tok konkrete avgjørelser på hva som skulle gjøres i første omgang, fordelte oppgaver og satte i gang.

Ved Sunndal vgs ble tiltakene konkretisert slik:
1) Etablere et diskusjonsforum i alle klasser ved skolen
2) Sette i gang et prosjektarbeid i studieretningsfaget samfunnskunnskap på vk1 allmennfag. Lokalsamfunnet skulle involveres. Prosjektarbeidet skulle få fram kunnskap om det flerkulturelle sunndalssamfunnet og hvilke utfordringer lokalsamfunnet sto overfor. I tillegg til å avklare om tiltak 3 var gjennomførbart.
3) Gjennomføre en bredt basert internasjonal uke høsten 2002
4) Asylsøkerungdom mellom 16 og 19 år skal få sin grunnskoleopplæring i lokalene til Sunndal vgs fra høsten 2002

Alle fire tiltakene ble gjennomført. Prosjektarbeidet la et godt grunnlag for et bredt samarbeid i sunndalssamfunnet. Elever og samarbeidspartnere holdt pressekonferanse og fikk ut mye god faktakunnskap om det flerkulturelle sunndalssamfunnet til innbyggerne. Internasjonal uke ble gjennomført på en imponerende måte. Gode kontakter ble knyttet. Sunndal kommune gir asylsøkerungdom opplæring i lokalene til Sunndal vgs.

Vi mener å ha fått fram at det flerkulturelle sunndalssamfunnet har mange positive verdier.

Nå ligger de videre arbeidet hos en gruppe sammensatt av representanter fra skolen og skolens samarbeidspartnere. Pengene vi har mottatt, skal brukes til å bedre forholdene mellom ungdom fra ulike kulturer i Sunndal enda mer. ?Sameksistens i hverdagen? kan settes som arbeidstittel på veien videre.

Vi ønsker at mennesker med ulik kulturbakgrunn skal kunne møtes mer for å bli bedre kjent med hverandre og få mer kunnskap om hverandres kultur og bakgrunn. På den måten håper vi å kunne skape mer motvekt mot rasistiske strømninger vi fortsatt ser i samfunnet. Vi ønsker å gjøre Sunndal til et godt samfunn å bo i for alle mennesker uansett hudfarge, religion, etnisk tilhørighet eller nasjonalitet.

Samtidig vil Sunndal vgs engasjere seg i andre tiltak som kan fremme en utvikling skolen ønsker i sunndalsregionen ut fra skolens ulike mandater.

For de som ønsker mer konkrete opplysninger om det antirasistiske arbeidet ved Sunndal vgs, kan de snakke med oss eller lese på våre nettsider www.sunndal.vgs.no. Jeg legger fram papirkopi av aktuelle nettsider.

Enda en gang:

Takk for heder, takk for kunstverk og takk for penger. Men aller mest takk for god inspirasjon til videre arbeid!

ARBEID MOT RASISME 2002

VISJON:

Ved å sette søkelyset på "Det fleirkulturelle" Sunndal, ønskjer vi
å få fram det kulturelle mangfaldet vi har i Sunndal.
Vi ønskjer at menneske med ulik kulturbakgrunn skal kunne møtast for å bli kjend med kvarandre og få kunnskap om kvarandres kultur og bakgrunn. På den måten håper vi å kunne skape ei motvekt mot rasistiske strømningar som vi ser i samfunnet i dag.
Vi ønskjer å gjere Sunndal til eit godt samfunn å bu i for alle menneske, uansett hudfarge, religion, rase og nasjonalitet.

-----------------------------------------------------------

#Innleiing
#Bakgrunn
#Konkrete tiltak
#Gjennomføring/Markering av internasjonal veke
#Vurdering/evaluering
#Sluttord
#Ansvarlege
Innleiing:
Sunndalsøra er eit lokalsamfunn med stort innslag av framandkulturelle. Dei fleste av desse bur på Sunndal Asylsøkarmottak (om lag 180 personar) og får norskopplæring i grunnskole, vidaregåande skole og på Internasjonal skole. I dag har Internasjonal skole opplæringsansvar for 130 personar. I tillegg har vi ein del flyktningar som har fått permanent opphaldsløyve og som bur i eigen bolig i Sunndal. Sunndal vidaregåande skole har dei siste åra hatt opplæringsansvar for unge foreldrelause asylsøkarar og flyktningar på grunnskolenivå. I tillegg har vi framandkulturelle som er integrert i normale klassar.

Bakgrunn:
Hausten 2001 vart det registrert ein del uro i lokalsamfunnet. Norsk og utanlandsk ungdom støtte saman på dansefestar fleire helgar på rad, og hendingane fekk negative oppslag i lokalavisene. Fleire av dei involverte ungdommane var elevar ved vår skole. Innslag av vald gjorde situasjonen alvorleg.

Kommunen aktiverte si tverretatlege gruppe (TAG) , som skal arbeide med forebyggande tiltak retta mot ungdom i Sunndal- med og utan fleirkulturell bakgrunn . Frå Sunndal vidaregåande skole møtte rektor samt elevar frå norsk og utanlandsk miljø. Vidare vart det frå skolen si side sett ned ei arbeidsgruppe med følgjande mandat: I løpet av 1. kvartal skal det gjennomførast minst eit forebyggande tiltak ved Sunndal vgs. Gruppa skal planlegge tiltaket og sørge for at det blir gjennomført. Seksjonsleiar i samfunnsfag, faglærar i samfunnskunnskap 2. kl. AA (2SK) og to elevrepresentantar utgjorde arbeidsgruppa.

Konkrete tiltak:
·A) Skole (rektor, samfunnsfaglærar, elevar frå Ungdommens kommunestyre (UKS) og kulturetat lagar plan for gjennomføring av forebyggande tiltak.

Konklusjon:
1) etablere diskusjonsforum i klassane,
2) sette i gang prosjektarbeid i 2 SK der lokalsamfunnet blir involvert
3) Gjennomføre ei breiare Internasjonal veke hausten 2002.

· B) Situasjonen i Sunndal blir også behandla som sak på samling for UKS i Ålesund og i Ungdommens kommunestyre lokalt under tittelen "Framandfrykt i Sunndal- Kva skjer og kvifor?"
Konklusjon: Notat til bruk i klassesdiskusjonar.

· C) Tillitselevar og varatillitselevar blir kalla inn til møte for å sette i verk konkrete tiltak mot rasisme og kjønnsdiskriminering Konklusjon: Skolering av "ressurselevar" som gjennomfører "styrte" diskusjonar i alle klassar på skolen

· D) Kommunen tar initiativ og gjennomfører i samarbeid med TAG, Sunndal Asylsøkarmottak, Fleirkulturelt forum og Internasjonal skole dagseminar "Fra krigsoffer til rasismeoffer" med Magne Raundalen som foredragshaldar. Frå skolen møtte skoleleiinga, elevar frå samfunnskunnskap 2. og 3. klasse AA, representantar for Ungdommens kommunestyre, lærarar i samfunnsfag og i norsk for minoritetsspråklege

Konklusjon: God skolering av ei brei gruppe av "ressurspersonar".

· E) Prosjektarbeid i 2SK (mai/juni 2002) med temaet: Det fleirkulturelle Sunndal.
Målsettinga for prosjektet: Skaffe kunnskap om det fleirkulturelle Sunndal og kva for utfordringar Sunndalssamfunnet står overfor.
Samarbeidspartnarar: Fastbuande flyktningar og innvandrarar i Sunndal kommune, Sande og Tredal barneskolar (stort innslag av minoritetsspråklege), lensmannsetaten, A-etat, ordføraren i Sunndal, Internasjonal skole og Sunndal Asylsøkarmottak.
Konklusjon: Resultat blir presentert på pressekonferanse der alle samarbeidspartnarar deltar. Prosjektet viser at dei fleste framandkulturelle synest å trivast bra i Sunndal. Vidare at framandkulturelle har relativt lite kontakt med sunndalingar på fritida. Språk/kompetanse er den viktigaste inngangsbilletten til arbeidsmarknaden. Internasjonal skole bør ha undervisning for gruppa 16-19 år ved Sunndal vidaregåande skole. Berre nokre få asylsøkargrupper er involvert i kriminelle handlingar. Mange framandkulturelle føler seg mistenkeleggjorte på butikkar. Tredal barneskole, Fleirkulturelt forum og Driva Produkter (ASVO-bedrift) er viktige integreringsarenaer .

Prosjektet stiller til slutt spørsmålet: Kva kan elevane ved Sunndal vgs. gjere? Svar: Arrangere Internasjonal veke. Etablere "Fadderordningar/guidar". Sette tema på dagsorden ofte. Informasjon og faktakunnskap må nå alle grupper. Drive haldningsskapande arbeid. Utfordringa er å skape ein vinn-vinn situasjon både for Sunndalssamfunnet og dei framandkulturelle.

Gjennomføring/Markering av internasjonal veke:
Torsdag 31.10.02: Pressekonferanse
Pressekonferanse med alle samarbeidspartnarar tilstades. Presentasjon av årets internasjonale veke, aktørar og program. Fokus på visjonen for "Det flerkulturelle Sunndal".
· I: Internasjonal veke 2002 /OD: Operasjon Dagsverk vart arrangert i veke 44.
Od-komiteen førebudde den praktiske delen av dagen i samarbeid med kontor og ansvarleg inspektør. Tillitselevar organiserte aktivitetane for sin klasse. Faglærarar i norsk og samfunnsfag førebudde temaet "Sierra Leone" i samtlege klassar. Tidsramme 1-2 skoletimar med OD-avisa og video som hjelpemiddel. Årets internasjonale veke vart samkjørt med grunnskoleveka ,"På samme lag" , og kom derfor ei veke seinare enn internasjonal veke elles i landet. Tidsbruken knytta til temaet for OD-dagen vart derfor noko korta ned i forhold til tidlegare år.

Konklusjon: Berre tre av 300 elevar deltok ikkje på årets OD-dag. Desse fekk altenativ undervisning. Alle framandspråklege (16) fekk arbeid i lokalsamfunnet på OD-dagen.

· II: Internasjonal veke
Internasjonal veke 2002 vart markert med tre dagar i veke 45. (Samkjøring med grunnskoleveka). Med bakgrunn i det arbeidet som har vore i gang det siste året, vart planlegginga av internasjonal veke, frå starten av, gjort i samråd med alle samarbeidspartnarar i sunndalssamfunnet.

Målsettinga for dagane:
1) Skape møtearenaer for å bli kjent med kvarandre.

2) Få kunnskap om andre kulturar- "framandkulturelle ein ressurs"
3) Bygge bru mellom "sunndalingar" og "framandkulturelle".

Målgrupper:
a) skoleelevar

b) Sunndals befolkning

Samarbeidspartnarar:
· Fleirkulturelt Forum/Fleirkulturell kafe

· Internasjonal skole
· Sande barneskole
· Tredal barneskole
· Sunndal Asylsøkarmottak
· Riise Drift AS
· Sunndal kommune/Flyktningekonsulenten

Aktuelle møtearenaer:
· Sunndal vidaregåande skole (Basen)

· Tredal skole/Sande skole
· Kulturhuset
· Asylsøkarmottaket
· Internasjonal skole
· Idrettsanlegg /Sportshall/Kunstgrasbane

Program:
Tirsdag 5. november vart internasjonal veke 2002 opna i Sunndal Kulturhus: Elevar og lærarar frå Sunndal vidaregåande skole og Internasjonal skole møttest til kulturmønstring, presentasjon program og intensjon for internasjonal veke. Her var alt frå magedans (au-pair frå Zambia ), kurdisk dans, norsk band, til jazz frå svensk saksofonist (distriktsmusikar).

Alle fekk deretter sjå film med ulikt fokus: Ingenmannsland med handlinga frå Balkan og En tid for fulle hester med handlinga lagt til fjellområda mellom Iran og Irak( Kurdistan) (Vedlegg 5).

Dagane heldt fram ved at alle klassar ved Sunndal vidaregåande skole vandra gjennom ulike ?postar? på og utanfor skolen. Saman med to ansvarlege lærarar gjekk elevane frå post til post. Elevar frå fjorårets 2SK, i år 3 SK, var vertar/guidar for alle besøkande. Detaljert " timeplan" låg føre og alle klassar fekk informasjon om opplegget. I alt var det lagt opp til 20 ulike besøksstasjonar/postar. Elevar og tilsette frå Internasjonal skole var med på det meste av programmet. I tillegg fekk vi besøk frå Tredal skole.

Besøksstasjonane/postane:
a) Sande skole. Besøk i klassar med minoritetsspråkundervisning. Vidaregåande elevar måtte hjelpe til i undervisninga.

b) Tredal skole (stort tal av minoritetsspråklege) Besøk i klassar. Elevane i 2 SK og dei av 3.kl AA som ikkje hadde vertsoppgåver, var prioritert for besøk her.

c) Sunndal Asylsøkarmottak. Mange klassar var innom og fekk orientering om aktivitetane/arbeidet på mottaket. Mykje faktakunnskap om flyktningar/asylsøkarar. Besøk i vanleg leiligheiter. Eigne minoritetselevar var aktivt med i guidinga saman med tilsette på mottaket

d) Open kulturkafe: Salg av mat/drikke laga av framandkulturelle. Fleirkulturelt forum organiserer denne aktiviteten. Her er mange nasjonar representert. Fleire av dei som er aktivt med, er innvandrarar eller har fått opphald i landet.

e) Afghanistan H og B: Utstilling av bilete og veggavis på klasserom. Afghanske flyktningar fortalte si historie direkte til elevane.

f) Jugoslavia: Møte med jugoslavisk flyktning på klasserom. Flyktningane si eiga historie vart formidla direkte til elevane.

g) Rosa Bele: Innvandra filippinsk dame, gift med nordmann, fortalte om korleis det er å bu i Sunndal og om sitt eige heimland.

h) Kurdisk dans: Kurdiske menn lærer norske elevar tradisjonell kurdisk dans. Stor og populær aktivitet.

i) Fleirkulturelt Sunndal: Ord og bilete om Fleirkulturelt Forums aktivitetar i Sunndal. Organiserer aktivitetar for alle grupper framandkulturelle i Sunndal. Stor vekt på det å bli kjent med det norske samfunnet. Kvinnene har ein eigen plass her.

j) Hvite Busser: Presentasjon av avgangselevanes utanlandstur med stiftelsen de Hvite Busser. Turen har vore arrangert seks år på rad. Dette er ein tematur til konsentrasjonsleirane etter 2. verdskrigen. Tverrfagleg prosjekt i norsk, historie og religion.Eigne elevar som vertar.

k) Volleyball/Fotball: Turnering med norske og utanlandske lag. Nokre lag var blanda. Mange deltakarar også frå Internasjonal skole. Stor aktivitet

l) Alan: Ein tidlegare elev som kom til Sunndal som foreldrelaus mindreårig. Har hatt fostermor/fosterfar her. Fortalte om bakgrunnen sin og kva han gjorde no.

m) Kurdiske elevar: Besøk hos elevar i bustaden deira. Alle er mindreårige og foreldrelause. Har fostermor og fosterfar i Sunndal . Alle er elevar ved Sunndal vidaregåande skole inneverande år. Ein yrkesfagklasse med ?negativt? syn på framandkulturelle vart prioritert. Matservering og samtale med lærarar og ?fostermor? tilstades. Svært vellykka møte.

n) Video Auschwitz: Videoframvising frå tematuren med De Hvite Busser. Eigne elevar er vertar.

o) Video flyktningar: De tatoverte sjelene- eit sosiologisk dokument over fenomenet flyktning i eit moderne Europa. Produsert av tidlegare jugoslaviske flyktningar og journalistar i Sunndal, Halid Rifatbegovic og Uzeir Bukvic.

p) Video: Paradisjenta . Videoframvising om den bosniske flyktningejenta Dzeneta på 16 år som blir busett i Sverige. Videoen er laga ut frå eit slags dagboksnotat. Dzeneta er fortsatt i Sverige og diktinga hennar har skapt interesse og fått prisar i det nye heimlandet. Kampen mot rasisme og forfølging er sentrale tema. Dei same produsentane som ovanfor.

q) Ustilling Iran: Biletutstilling av iransk flyktning.

r) Kjøkken: To dagar matlaging på kjøkken saman med elevar og lærarar ved helse- og sosialfagsavdelinga. Kvinner frå Somalia og Filippinene leidde arbeidet på kjøkkenet. Fleire tilsette frå Internasjonal skole var aktivt med.

Avslutninga: Alle deltakarar samla seg i skolens kantine til ei felles avslutning. Servering av mat frå Somalia og Filippinene til alle. Koordinator for prosjektet understreka at det er sameksistensen i kvardagen som no blir vegen vidare for årets markering.

Vurdering/evaluering:
· Alle elevar skriv rapport frå OD og internasjonal veke. Rapportane blir vurderte i norsk. Rapportane blir samla inn og skal brukast i det vidare arbeidet.

· Lærarar og tilsette svarar på evalueringsskjema
· Evalueringsmøte med alle samarbeidspartnarar i veke 47.
· Korleis kan vi halde på og vidareutvikle dei kontaktene vi arbeidde fram i løpet av det siste årets arbeid mot framandfrykt og rasisme i lokalsamfunnet vårt?

Sluttord:
Det finst svært mykje dokumentasjon på korleis dette arbeidet har gått føre seg, m.a har vi spørjeundersøking og anna faktastoff frå 2SK-prosjektet. Vidare er det samla ein god del bilete frå mange av aktivitetane desse tre dagane. Noko dokumentasjon er lagt ved denne skriftlege framstillinga. Alt materiell frå internasjonal veke vil bli lagt ut på nettet dei neste to vekene (47 og 48). At vi er så seint ute i forhold til innsendingsfristen, har samanheng med at markeringa vår kom ei veke seinare enn elles i landet. Dette har og gjort at vi ikkje har fått sluttført den evalueringa vi har lagt opp til. Eit tydelegare mål for vegen vidare vil komme fram etter at dette arbeidet er avslutta. Så langt har vi fått svært mange positive tilbakemeldingar frå elevar , lærarar og andre. Dei fleste opplever at det å bli kjent bryt ned sjenanse og fordommar på ein svært effektiv måte. Alt i alt har nærare 1000 personar vore involvert i dette arbeidet. Vi meiner å ha gjort mykje for å formidle kunnskap om andre kulturar. Vi har og brukt mange av dei ressursane minoritetsgrupper og nordmenn med annan kulturell bakgrunn gir. Vidare har vi lagt stor vekt på deltaking frå elevar og lærarar. Samarbeidet med grupper utanfor skolen har styrka forholdet til lokalsamfunnet. Tre dagar med annleis skole har allereie no fått fleire til å helse i gangane, smile litt meir og slik fått dei som kom utanfrå til å kjenne seg meir som ein del av fellesskapen. Vi kjem til å bygge vidare på den kontakten som er etablert.

Ansvarlege
Koordinator:Jarl Torske (faglærar 2SK/3SK)
Seksjonskontakt for samfunnsfaga: Erling Outzen (lærar)
Ansvarleg internasjonal veke: Edel Hoem (inspektør)