Rettleiing og pliktar

Føresette har tilgang til skolen sine opplysingar om eigne barn

Føresette til elevar på Sunndal vgs kan lese opplysingar om eigne barn i skolen sitt datasystem via internett.

På denne nettstaden kan føresette registrere seg og søke om tilgang til skolen sine opplysingar.

Her er ei lenke til ein enkel intruksjonsvideo for korleis du kan søke.

(Hugs at skoleeigar er Møre og Romsdal fylkeskommune)

Kontaktlærar svarer på søknaden per e-post.

Dokumenter